AKTIV FERIE i solen?

Velkommen til aktiv ferie med sykkel og yoga i sør- Frankrike søndag 23 juni -lørdag 29juni (ENGLISH TEXT BELOW!)
Vi er sa glade for å kunne dele denne turen med dere! Sykle langs Canal Du Midi er en FANTASTISK opplevelse og vi synes beste tiden er å gjøre det midt i sommerferien.

Vi møtes i Toulouse hvor vi tilbringer den første natten. Vi henter syklene og får dem tilpasset, samtidig kan dere pakke tingene dere trenger med dere på resten av turen mot Beziers – det dere ikke vil ta med dere eller får plass til i sykkelveskene blir transportert til Beziers og vi henter siste dagen når vi leverer syklene i Beziers, ca 200 km øst for Toulouse.
Nestsiste sykkeldag sporer vi av Canal du Midi og følger Canal de la Robine mot Narbonne hvor vi tilbringer en natt før vi følger ruten tilbake 15 km for å fortsette langs Canal du Midi til Beziers.

Vi kommer til å ta det rolig, turen passer alle nivå. Underveis vil vi oppleve uendelig fin natur, varierte sykkelveier men så og si alt er bilfritt. Vi besøker lokale vingarder for litt smaking, lære litt om druesorter og evt kjøp , vi overnatter spennende steder hvor du også får tid til deg selv. Hver dag kan de som vil være med på å strekke ut såre sykkelmuskler delta på yoga.

Det blir ikke så lange økter om gangen, men det er mellom 35 km og 70 km (1 dag) sykling hver dag. Underveis vil du også få mulighet til å kjøpe lunsj.

Canal du Midi er på UNESCOs verdensarvliste og ble bygget for å knytte sammen Atlanterhavet med Middelhavet for å gjøre det enklere for handel, men er nå kun brukt for koselig langsom turisme med kanalbåter, vandrere og sykkelturer. Den består av 63 sluser og rett før vi ankommer Beziers siste dagen vil vi se den kjente vanntrappen ‘de 9 sluser’ som har en stigning på nesten 22 meter og er på litt over 300 meter.

Har du lyst å være med?

Pakken inkluderer:
6 overnattinger i dobbeltrom pa hotell/gjestehus/gites 3* eller mer
6 frokoster
6 vegetarmiddag med drikke (kan noen ganger bli lunchtid)
sykkel med alt utstyr alle dager
baggasjetransport fra Toulouse til Beziers
yoga hver dag på norsk
norsk og fransk turleder (og sykkelreparatør!)
vinsmaking

Du dekker og ordner selv med:
Flyreise
Reiseforsikring
Pass/nødvendige papirer

Passer for alle, sykkelveiene er forholdsvis bra, men visse områder kan være gruslagt og litt utfordrende med gresstufser og smale langs kanalen. Vi tar oss god tid så alle kan være med. Om du vil følge ditt eget tempo i perioder avtaler vi møtepunkt og holder kontakten via mobiltelefon.

Vi kjører EarlyBird pris ved påmelding innen 1 april: 10 000.-
Etter 1 april 11 500-
+2000.- for enkeltrom. (ved tilgjengelighet, så vær tidlig ute!)

Plassen din er garantert ved mottatt depositum på kr 3000,-.
Restbeløpet betales senest 1 mai .

Melder du deg på etter 1 mai betaler du hele turen ved påmelding.

Ved påmelding er det fint om du informerer om du har noen allergier, følger et spesielt kosthold eller har noen helseutfordringer vi burde vite om før du følger programmet.

BETALINGSINFORMASJON VIL DU Få VED PåMELDING OG PROGRAMMET MED OVERNATTINGSSTEDER OG SJEKKLISTE VIL BLI SENDT DEG CA 1 JUNI
Har du flere spørsmål? Send mail til cily@online.no eller PM
NB! liten gruppe, men likevel min 4 stk.
————————————————-

ENGLISH TEXT.

Welcome to an active holiday with bike and yoga in the south of France Sunday 23 juni- Saturday 29June

We are so happy to share this trip with you! Biking along the Canal Du Midi is a FANTASTIC experience and we find it best to do this in the middle of the summer holidays.

We meet in Toulouse where we spend the first night. We pick up the bikes and get them adapted, at the same time you can pack the things you need with you on the rest of the trip towards Beziers – what you do not want to bring with you or get fit in the bike bags is transported to Beziers and we pick up the last day when we deliver the bikes in Beziers, about 200 km east of Toulouse.
The next-last cycle day we track off the Canal du Midi and follow the Canal de la Robine towards Narbonne where we spend a night before heading back 15 km to continue along the Canal du Midi to Beziers.

We’re going to take it easy, the trip suits all levels. Along the way, we will experience infinitely beautiful scenery, varied cycle paths but almost everything is car-free. We visit chateaux for a little wine tasting and any purchases, we spend time exciting places where you also get time for yourself. Every day those who want to help stretch out sore bike muscles can attend yoga.

There are not so long sessions at a time, but it is between 35 km and 70 km (1 day) cycling every day. Along the way you will also have the opportunity to buy lunch.

The Canal du Midi is a UNESCO World Heritage Site and was built to link the Atlantic Ocean with the Mediterranean Sea to make it easier for commerce, but is now only used for cozy slow tourism with canal boats, walkers and bike rides. It consists of 63 locks and just before we arrive Bezier the last day we will see the known water staircase ‘the 9 locks’ which have a rise of almost 22 meters and are just over 300 meters.

Would you like to join?

The package includes:
6 nights accommodation in double rooms in hotels / guesthouses / gites 3 * or more
6 breakfasts
6 vegetarian dinner with drinks (can sometimes be lunchtime)
bike with all the equipment every day
luggage transport from Toulouse to Beziers
yoga every day in Norwegian and English
Norwegian and English/French tour leader (and bicycle repairer!)
wine tasting

You cover and arrange yourself:
flight
Insurance
Passport / necessary papers

Suitable for everyone, the cycle paths are relatively good, but some areas may be gravelly and slightly challenging with grass tufts and narrow channels. We take good time so everyone can join. If you want to follow your own pace during periods, we will arrange a meeting point and keep in touch via mobile phone.

We run the EarlyBird price upon registration before 1 April:
1 000EUROS
After April 1, 1000euros-
+ 200.- for single rooms. (upon availability, so be out early!)

Your space is guaranteed on a deposit of Euros 300, -.
The balance is due no later than May 1.

If you sign up after May 1, you pay the entire trip upon registration.

When registering, it is nice to inform you if you have any allergies, follow a special diet or have any health problems we should know before following the program.

PAYMENT INFORMATION WILL YOU GET BY REGISTRATION AND THE PROGRAM WITH LOCATION AND CHECK LIST WILL BE SENT TO YOU 1 JUNE
Do you have more questions? Send mail to cily@online.no or PM
NB! small group, but still minimum 4 pax

European yoga foreningen was started in 2007 in Bergen, Norway as a not for profit organisation to promote holistic health through yoga and natural therapies.

More info about the services can be found on :

Bergen Yoga for alle

Bergen Hammam

Like and get news on our Facebook page